Algemene Voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN TREBBLE  ENTERAINMENT

 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door TREBBLE  ENTERAINMENT gevestigd te Nuenen verder te noemen “verkoper”, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via verkoper diensten of goederen bestelt en/of koopt.
 1. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Totstandkoming en wijziging overeenkomst
 • Alle aanbiedingen en offertes door verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van verkoper of door feitelijke uitvoering door verkoper komt een overeenkomst tot stand.
 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. 
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van verkoper ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat verkoper het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door verkoper steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 • Indien een dienst/optreden wordt overeengekomen met de klant wordt vooraf uitvoerig besproken waar en hoe de dienst/optreden plaats vindt.

Plaats waar het optreden plaats vindt, dient aan en aantal voorwaarden te voldoen;

 • De opstelplaats dient droog te zijn en vrij van neerslag
 • In geval van hitte en zon dient er voldoende zon bescherming aanwezig te zijn.
 • In geval van koude en/of tocht zullen daartegen passende maatregelen voor genomen worden.
 • De opstelplaats is niet nabij of naast geluidsinstallaties zodoende dat gehoorbescherming benodigd is.
 • De opstelplaats is voldoende verlicht  zodanig dat het optreden zonder gevaar uitgevoerd kan worden.
 • Er dient een 230v 16A stekkercontact doos aanwezig te zijn niet verder dan 10 meter van de opstelplaats aanwezig te zijn indien benodigd.
 • De opstelplaats dient 45 minuten voorafgaand aan het optreden toegankelijk te zijn.
 • Indien de maatregelen die onder 3.4 worden overeengekomen benodigd zijn, dient in overleg met verkoper de toegang tot de opstelplaats besproken te worden.
 • Indien aan de situaties genoemd in 3.3. niet voldaan kan worden kan in overleg met verkoper overeengekomen worden of dat verkoper zelf maatregelen kan treffen om de situatie op de opstelplaats werkbaar te maken. De kosten voor deze maatregelen vallen niet onder de overeenkomst en zullen, indien benodigd, als meerkosten in rekening worden gebracht.
 • Verkoper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als aan de voorwaarden onder 3.3 niet kan worden voldaan of als verkoper zelf geen maatregelen zoals genoemd onder 3.4 met de klant is overeengekomen.
 • De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste vergunningen c.q. ontheffingen om de  bus / personenauto van de artiest ongehinderd toegang tot de locatie te verlenen. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Bij annulering van de opdracht ontheft de klant niet van zijn betalingsplicht  uit de overeenkomst.
 • Indien de annulering 3 maanden voor de in de overeenkomst overeengekomen datum wordt geannuleerd is de klant 25% van de opdrachtsom verschuldigd.
 • Indien de annulering binnen 3 maanden voor de in de overeenkomst overeengekomen datum wordt geannuleerd is de klant 50% van de opdrachtsom verschuldigd.
 • Indien de annulering binnen 14 dagen voor de in de overeenkomst overeengekomen datum wordt geannuleerd is de klant 100% van de opdrachtsom verschuldigd.
 • Het wijzigen van de opdrachtdatum;

De opdrachtdatum kan kosteloos eenmalig tot maximaal 6 maanden na opdrachtdatum verzet worden mits deze wijziging niet later kenbaar gemaakt wordt dan 14 dagen vóór de opdrachtdatum en het de agenda van verkoper toelaat.

 • Prijzen
 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld.
 • Betaling
 • Zakelijke klanten: Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op verkoper te verrekenen met de door verkoper in rekening gebrachte bedragen.

Particuliere klanten: Particuliere klanten betalen bij aanvang van de dienst op de overeengekomen opdrachtdatum.

 • Verkoper heeft steeds het recht om af te leveren of overeengekomen diensten per deellevering

te factureren.

 • Zakelijke klanten: Betaling geschiedt door pin betaling of door storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening. Verkoper heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door verkoper, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door verkoper is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade.

Particuliere klanten: Betaling geschiedt bij voorkeur door pin betaling. Verkoper heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst  zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door verkoper, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door verkoper is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade.

 • Verkoper is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan verkoper verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan verkoper vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan verkoper verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of verkoper buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige rechten van verkoper uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens verkoper gehouden om de incassokosten te vergoeden die verkoper heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
 • Garantie
 • Indien door verkoper aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren diensten of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
 • Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal verkoper de te leveren producten -naar de keuze van verkoper- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien verkoper de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan verkoper.
 • Alle eventuele garantieverplichtingen van verkoper vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van verkoper wijzigingen in de door verkoper geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 • Reclames
 • Eventuele klachten over een door verkoper geleverd product, dienen terstond door de klant aan verkoper schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 5 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant verkoper, binnen 5 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is verkoper niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door verkoper van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door verkoper zijn gecrediteerd.
 • Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
 • Ontbinding en beëindiging
 •  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of 

niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen   een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

 • In geval van verzuim van de klant is verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan verkoper verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 • Verkoper is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. verkoper zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Overmacht
 • Verkoper is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene

omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van verkoper zijn

ontstaan.

 • Indien verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid

  1. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 1. De totale aansprakelijkheid van verkoper zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door verkoper aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 1. Geschillen en toepasselijk recht
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Op een met verkoper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 1. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verkoper ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Reacties zijn gesloten.